El programa Formació In Company del CIM UPC està especialitzat en el disseny i execució d’accions formatives a mida per a empreses. Els cursos es poden realitzar tant a les pròpies instal·lacions del client com a les del CIM UPC. Tots els seus continguts, durada i horari s’adeqüen a les exigències del demandant amb la major flexibilitat.
Les sessions són impartides per professors i experts de diferents sectors empresarials i universitaris del CIM UPC. Tots ells aporten la seva experiència sobre les noves tecnologies i models de gestió en les àrees de producte i procés.

CAMPS

 • Disseny Assistit per Ordinador: AutoCAD, 3Ds Max, SolidWorks, Revit, SketchUP VRay, Rhinoceros,…
 • Desenvolupament de Producte
 • Gestió de la Producció (Millora contínua [As Is-To Be])
 • Gestió de la Cadena de Subministrament
 • Tecnológies de la Producció (Mecanitzat, Fabricació Additiva, fabricació digital, etc)
 • Enginyeria Dimensional ( Metrologia, verificació, etc)
 • Automatització, Robòtica i visió per computador

INSTAL·LACIONS

 • Aules amb ordinadors per a tots els participants
 • Laboratori d’automàtica amb PLC’s, robòtica i material per al control industrial
 • Aules polivalents d’impartició de coneixements teòrics
 • Planta pilot de 300 m2 d’instal·lacions industrials: laboratori de fabricació flexible, de prototipat ràpid, d’enginyeria dimensional,…

SOL·LICITA UN PROJECTE A MIDABONIFICACIÓ FUNDAE (TRIPARTITA)

La bonificació mitjançant la FUNDAE (Tripartita) permet a les organitzacions oferir als seus treballadors la possibilitat de participar en processos d’aprenentatge i formació. A través de la Fundació Estatal per a la formació en l’ocupació, les empreses disposen de fons per a finançar formació als seus treballadors.

Aquesta formació abarca accions formatives d’empresa i permisos individuals de formació, essent el seu objectiu respondre a les necessitats específiques de formació plantejades per les empreses i els seus treballadors.

Per a bonificar, s’ha de complir amb el deure d’informació a la representació legal dels treballadors segons l’article 16 de l’ordre TAS/2307/2007.